Skip to main content

Wageningen University & Research , Wageningen

Bedrijfspand Bedrijfsprocessen Milieu Circulariteit Mobiliteit Overig

Thema’s

Bedrijfspand

Windenergie
WUR heeft 26 windmolens in Lelystad. Zij hebben in 2020 71.000 MWh en in 2021 54.000 MWh geproduceerd. Deze windmolens leveren rechtstreeks aan het net. Onderzoekers van WUR verhandelen de opgewekte elektriciteit en Garanties van Oorsprong (GvO’s), samen met de afdeling inkoop van het Facilitair Bedrijf. Een garantie van oorsprong is een certificaat van de bron van de energie (gas, kolen, wind, zon, biomassa) & verplicht voor elektriciteit. Groene certificaten zijn geld waard vandaar dat deze verhandeld worden.

Zonne-energie
De afgelopen jaren leveren steeds meer daken van WUR-gebouwen op de campus en proeflocaties zonne-energie. In 2021 was de opbrengst circa 3.300 MWh. De opbrengst van een gemiddeld dak van een gezinswoning is ca 3.500 kWh, dit is 1.000x minder. De grootste opwek vond plaats aan de Edelhertweg in Lelystad. Daar werd ongeveer 800 MWh geproduceerd. De verwachting is dat de opbrengst in de toekomst toeneemt. De komende 2 tot 4 jaar groeit de totale opwek naar verwachting naar ongeveer 5.500 MWh. Dit is ongeveer 10% van de door WUR ingekochte elektriciteit.

Besparing aardgas
Op Wageningen Campus wordt momenteel hard gewerkt aan het aansluiten van de gebouwen op de WKO-ring. Hiermee besparen we in 2025 ongeveer 75% aardgas ten opzichte van 2019. Warmte Koude Opslag is een duurzame energievoorziening waarbij warmte en koude via een warmtewisselaar diep in de grond worden opgeslagen in een watervoerend zandpakket. ’s Zomers wordt een gebouw gekoeld met water uit de koude bronnen. En ’s winters wordt een gebouw via dezelfde warmtewisselaar, maar nu in combinatie met een warmtepomp, verwarmd met grondwater uit de warmte bron. De Warmte Koude Opslag van het WUR-gebouw Orion.

Inkoop van duurzame energie
We kopen op dit moment GvO’s van Nederlandse duurzame opwek in voor onze energiebehoefte. Daarbij kijkt WUR of aanbieders passen bij de missie en visie van WUR. Voor de toekomst is ook belangrijk dat aanbieders de maatregelen zoals die in de Houtskoolschets Energietransitie WUR 2050 zijn beschreven, expliciet meenemen in hun aanbod.

Bedrijfs- en productieprocessen & innovaties

De afdeling Inkoop bekijkt bij elk inkoopcontract of ze de producten en diensten duurzamer kunnen inkopen en wat dat kost. Ook nemen de inkopers duurzaamheidsaspecten op in alle projectplannen en vermelden ze de resultaten in de eindrapportages. Dit beleid om duurzaam in te kopen is van toepassing op alle producten; van bouwmaterialen tot koffiebekertjes en op diensten zoals schoonmaken.

Voor elk contract, waarbij de afdeling Inkoop betrokken was bij de afsluiting, wordt een contractmanager aangewezen. In de contractfase voert de contractmanager managementgesprekken met de leverancier, waarbij ook de afspraken over duurzaamheid en MVO worden gevolgd. Indien een leverancier zich niet houdt aan de gemaakte afspraken zal de contractmanager de leverancier hierop aanspreken.

De afdeling Inkoop werkt volledig digitaal bij de inkooptrajecten. Het bestelproces en het factureringsproces verloopt digitaal met een elektronisch bestelsysteem. Ook wordt het ongevraagd toesturen van papieren catalogi en folders door leveranciers niet op prijs gesteld. Omdat het om grote aantallen orders en facturen gaat, wordt daardoor aanzienlijk minder papier, tonercartridges en postvervoer gebruikt.

Milieu

WUR werkt aan biodiversiteit door verstoorde en mineraalrijke gronden van de campus om te vormen tot soortenrijke schraal hooilanden. Door het mixen van inheemse en niet-inheemse soorten in vegetatie is de campus een voedselbron en schuilplek voor insecten, vogels en andere dieren. De beplanting op Wageningen Campus is een mix van natuur- en cultuurgroen. De centrale strook op de campus heeft een parkachtig karakter met weides, vijvers, houtwallen en heesterbeplanting. Daarnaast zijn er op de campus verschillende natuurtuinen te vinden.

Met specifiek beheer wordt biodiversiteit ondersteund door bijvoorbeeld zaaimengsels voor bloemenweides, het “slingerend maaien” van oevers van sloten en vijvers, het creëren van groenelementen en natuurinclusief bouwen. Dit maakt de campus een plek waar flora en fauna goed gedijt, en waar tegelijkertijd een aantrekkelijke en leerzame omgeving geboden wordt voor studenten, medewerkers en bezoekers.

Circulariteit

WUR wil ‘afvalzorg’ verbreden naar ‘Material Flow Management’. Naast de bestaande afvalmonitoring gaat daarin ook het grondstoffengebruik intensief worden gemonitord. Door grip te krijgen op de grondstoffen die via inkoop de organisatie instromen, kan de uitstroom van grondstoffen (afval) verduurzaamd worden (door meer hergebruik, refurbishment of recycling). Met Material flow management krijgt WUR grip op haar grondstofstromen met als doel om zoveel mogelijk grondstoffen zolang mogelijk in de keten te kunnen houden.

Mobiliteit & Transport

Het mobiliteitsbeleid richt zich vooral op minder vervoersbewegingen: meer plaats- en tijdonafhankelijk werken door gebruik te maken van een mix van digitale middelen. Ook wordt de overstap naar duurzamer vervoer gestimuleerd: meer op de fiets en met de trein, en minder met de auto en het vliegtuig. Een derde punt is het verduurzamen van ‘fossiel’ vervoer, door maatregelen gericht op een efficiënt en groener wagenpark en het faciliteren van elektrisch vervoer.

Overig

Wageningen University & Research streeft naar een inclusieve cultuur, waarin alle groepen en individuen zich welkom voelen. Hun stem wordt gehoord, ze worden gewaardeerd en gerespecteerd. Wij stellen alle studenten en medewerkers in staat volledig mee te doen tijdens hun studie en loopbaan bij WUR.

Om inclusie te bevorderen en te stimuleren bieden wij onder meer advies en ondersteuning op het gebied van persoonlijke en teamontwikkeling, (internationale) communicatievaardigheden, carrièreontwikkeling, welzijn en studievaardigheden. Wij richten ons op alle aspecten van diversiteit.

Wageningen University & Research (WUR) heeft een groot aantal mensen in dienst met zeer verschillende achtergronden en kwaliteiten, die elkaar inspireren en motiveren. Wij willen dat elke persoon zich bij WUR thuis voelt en dezelfde carrièrekansen aangeboden krijgt. We geloven dat een inclusieve cultuur bijdraagt aan een positieve ‘Employee Experience’ die past bij de hedendaagse maatschappij. Daarom voert WUR al een aantal jaren actief beleid op het thema gender, diversiteit en inclusiviteit.

WUR probeert de cultuur van inclusiviteit, waarbij diversiteit de norm is, te versterken en te sturen door diverse (cultuur)interventies in te zetten.

Maatregelen

Afvalscheiding en -preventie
Afvalwaterhergebruik
Bandenspanning
Bedrijfskleding
Bevorderen energiezuinige rij- en vaarstijl
Bevordering biodiversiteit
Buffervat
Circulair bouwen
Circulair productieproces
Circulaire (kantoor)inrichting
Circulaire bedrijfsvoering
Dakisolatie
Diversiteit
Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer
Duurzaam vervoerplan
Elektrische auto’s
Elektrische oplaadpunten
Energiemonitor
Faunavoorziening
Gebouwbeheersysteem (GBS)
Gezondheid medewerkers
Groen / blauw dak
Groendak
Groene boomspiegel
Groene werkomgeving
Inheemse bomen
Intern en extern HR-beleid
Kantine en (groot)keuken
Kleine isolerende maatregelen
Kleine windmolen
Ledverlichting
Lucht/lucht-warmtepomp
Lucht/water-warmtepomp
Moestuin / pluktuin
Natuurlijke bedrijfskavel
Natuurlijke ventilatie
Optimalisatie productieproces
Organisatiecultuur sociale missie
Parkeerbeleid
Print- en kopieerbeleid
PV-panelen
Rapporteren & monitoren
Regeling thuis- en/of telewerken
Reinigen en ontvetten
Samenwerking in productieketen en kennisdeling
Schoonmaken
Serverruimte | ICT
Slimme meter
Sturen
Verpakken
Vloerisolatie
Vraaggestuurd verwarmen
Wandisolatie
Warmte- en/of koudeopslag in de bodem (WKO)
Warmte-koudeopslag met gesloten bron
Waterbesparende maatregelen
Waterdoorlatende verharding
Waterzijdig inregelen verwarmingsinstallatie

Over dit bedrijf

Wageningen University & Research … werkt al 105 jaar aan oplossingen voor problemen en richt zich op het vormgeven van een duurzame toekomst. Dit is niet alleen verankerd in ons onderzoek en onderwijs maar ook in de manier waarop WUR wordt bestuurd. We werken vanuit een interdisciplinaire, science-based aanpak aan een antwoord op de grote mondiale uitdagingen die zijn vastgelegd in de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. Ons strategisch plan is een uitnodiging om dit samen te doen, op landelijk en lokaal niveau. Door nauwe samenwerking met partners, studenten, alumni en burgers komen we tot wetenschappelijk onderbouwde en sociaal inclusieve antwoorden.

Ons onderzoek en onderwijs is onderverdeeld in zes duurzame thema’s: Biodiversiteit, Klimaatverandering, Een circulaire economie, De wereld voeden en Gezonde voeding, gezond leven. Het zesde thema, Artificial intelligence, loopt als een rode draad door alle thema’s heen. 

DUURZAME BEDRIJVEN DAGEN

We nemen de aanwezigen mee in de energietransitie van WUR. En laten zien hoe we de afgelopen jaren de energietransitie hebben vormgegeven en hoe we hier in de toekomst mee verder gaan. Na een korte presentatie en interactieve uitwisseling nemen we de aanwezigen mee op een rondleiding over de campus waarbij we de verschillende zichtbare duurzame energietechnieken laten zien. Tijdens deze wandeling is er ruim voldoende tijd voor vragen en discussie.  Bezoekers zijn vanaf 10:15 (inloop) welkom in ons gebouw Omnia, zaal Spectrum gebouw 105.

Hoge Steeg 2, Wageningen

Bedrijfsdetails

Branche: Advies en consultancy, Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, Onderwijs en training
Energielabel: A+
Bouwjaar: 2005
250 of meer medewerkers

Kaart

Stel een vraag