Skip to main content

Gemeente Wageningen, Wageningen

Maatregelen

Over dit bedrijf

Gemeente Wageningen … heeft de ambitie om een duurzame samenleving na te streven zonder de gevolgen van beslissingen en keuzen af te wentelen op de toekomst of op andere landen en zonder grondstoffen of energie te verspillen. De gemeente heeft hier via haar eigen inkoopgedrag invloed op en heeft daarom besloten gemeentebreed in te zetten op de transitie naar een circulaire economie. De Circulaire Economie beoogt bij een inkooptraject de hele economie te omvatten: van het moment van winnen van de grondstoffen tot het moment waarop de grondstof weer wordt hergebruikt. Het gaat zowel om wat er wordt gewonnen, hoe het wordt gewonnen en geproduceerd, hoe het wordt gebruikt en vervolgens keer op keer wordt hergebruikt. Het gaat niet alleen om milieuaspecten, maar ook de sociale aspecten (kinderarbeid, toxiciteit, en werkomstandigheden).  Het uitgangspunt is dat de gemeente Wageningen waar mogelijk circulair inkoopt. Voor alle inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot circulair inkopen en dient het circulair inkopen onderdeel te zijn van het inkooptraject. Dit vraagt om voortdurende innovatie van aanbieders en het bewust inzetten van middelen door de opdrachtgevers/aanbesteders.  Geheel circulair inkopen is in de praktijk niet altijd mogelijk, maar duurzaamheidscriteria opgesteld door de rijksoverheid kunnen altijd worden toegepast. (zie ook milieucriteriadocumenten op www.pianoo.nl) Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Door ondertekening van dit manifest geven we ondersteuning aan een landelijk gedragen initiatief en laten we zien waar de gemeente Wageningen voor staat. Zo geven wij tevens een signaal aan de samenleving dat wij onze voorbeeldrol als overheid serieus nemen. Milieudoelstelling De gemeente Wageningen is ambitieus en heeft zich ten doel gesteld om alles wat de gemeentelijke organisatie inkoopt vanaf 2050 volledig circulair te doen. Vanaf 2030 wordt er 50% minder fossiele grondstoffen gebruikt en vindt productie plaats met behulp van hernieuwbare energie. Om dit te realiseren gaat de gemeente de uitdaging aan om met het bedrijfsleven en instellingen samen te werken en deze stappen gezamenlijk te zetten. Ook werken we aan “circulaire productieketens”. Hiermee bedoelen we het stimuleren van circulair bouwen en het gebruik van circulaire bouwmaterialen en het circulair inkopen voor de gemeentelijke organisatie.

Kaart

Stel een vraag